Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne (PTNeur) założyła prof. zw. dr hab. Maria Pąchalska w roku 1991 w czasie obrad XX Kongresu Międzynarodowego Towarzystwa Neuropsychologicznego w Innsbrucku, przy istotnym wsparciu prof. Andrew Kertesza oraz prof. Bruce Duncana MacQueena. Od jego powstania Towarzystwa do chwili obecnej Prof. Maria Pąchalska pełni funkcję jego Prezesa, zaś Prof. Bruce Duncan MaQueen funkcję Sekretarza.

Członkowie Zarządu (patrz: Zakładka Zarząd) są uznanymi ekspertami w dziedzinie neuropsychologii i dziedzin pokrewnych, z licznymi publikacjami naukowymi i filmami prezentowanymi na krajowych i międzynarodowych kongresach poświęconych diagnostyce i leczeniu dysfunkcji mózgu. Należą tu profesorowie: Stefan Bednarek, Mariola Bidzan, Bożena Grochmal-Bach, Beata Daniluk, Michał Harciarek, Anna Herzyk, Jolanta Góral-Półrola, Anna Grabowska, Grażyna Jastrzębowska, Danuta Kądzielawa, Bożydar Kaczmarek, Henryk Knapik, Małgorzata Lipowska, Emilia Łojek, Anna Rasmus, Waldemar Tłokiński. Siedzibą Towarzystwa jest Krakowskie Centrum Rehabilitacji w Krakowie przy al. Modrzewiowej 22. Członkowie Towarzystwa znaleźli w tym Centrum na Oddziale Rehabilitacji Medycznej kierowanym do roku 2003 przez prof. Adama Pąchalskiego, sprzyjające warunki do rozwoju metod diagnozy i terapii osób, głównie po urazach i udarach mózgu. 

PTNeur liczy w chwili obecnej 643 członków zwyczajnych i 8 członków honorowych. Od początku swojej działalności członkowie Towarzystwa prowadzą badania poświęcone zagadnieniom diagnozy i terapii osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu. Towarzystwo współpracuje z wieloma organizacjami i instytucjami o podobnym zakresie i zainteresowaniach, takimi jak: International Society of Neuropsychology, International Society of Applied Neuropsychology, Center for Cognition and Communication w Nowym Jorku i innymi. Wielu członków zarządu działa w redakcjach krajowych i międzynarodowych czasopism z dziedziny neuropsychologii i dziedzin pokrewnych: Neurologia i Neurochirurgia Polska, Annals of Agriculture and Environmental Medicine, Aphasiology: International Interdisciplinary Journal, Journal of Applied Neuropsychology, Medical Sciences Monitor, Case Studies i Clinical Practice Review. Członkowie towarzystwa angażują się w różne ważne projekty naukowe i diagnostyczno-terapeutyczne, m.in.:  Paneuropejski Program Neurodiagnozy i Neurorehabilitacji Pacjentów z Uszkodzeniem Mózgu, Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Udaru. Profesor Jolanta Góral-Półrola kieruje Centrum Reintegracyjno-Szkoleniowym Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego promując na świecie polskie osiągnięcia naukowe. Ta działalność jest priorytetowa i wspierana przez Zarząd Towarzystwa.

PTNeur posiada własne czasopismo naukowe Acta Neuropsychologica, założone w roku 2002 przez  prof. zw. dr hab. Marię Pąchalską. Prof. Pąchalska pełni funkcję redaktora naczelnego od czasu powstania czasopisma do chwili obecnej. Czasopismo to jest wydawane w języku angielskim
w wersji papierowej oraz w wersji html wydawanej on-line) i jest zarejestrowane w wielu bazach naukowych na świecie w tym w SCOPUS, PsycINFO, Index Copernicus, PSJD, Google Scholar, Polish Medical Bibliography (GBL), Indeks cytowań źródeł wschodzących w Web of Science ™. Czasopismo jest jednym ze stosunkowo niewielkiej liczby czasopism specjalistycznych wydawanych w tej dziedzinie.

Acta Neuropsychologica publikuje recenzowane (dwie recenzje), ważne i innowacyjne prace z zakresu neuropsychologii, odzwierciedlające eklektycznego i twórczego ducha światowe j neuropsychologii. Wysoka jakość artykułów jest nadzorowana przez Międzynarodową Radę Naukową w której pracuje wielu wybitnych uczonych z kraju i ze świata, jak np. profesorowie: Alfredo Ardila, David T. Bradford, Jason W. Brown, Chris Code, Janna Glozman, Elkhonon Goldberg, Kenneth M. Heilman, John R. Hodges, Andrew Kertesz, Marcel Kinsbourne, Juri D. Kropotov, Salvatore DiMauro, George Prigatano, Jean-Luc Truelle, Michel Weber.

Czasopismo Acta Neuropsychologica zyskało wysoką ocenę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:  punktacja  MNiSW 40 pkt. za rok 2019.

Okładka pierwszego zeszytu Acta Neuropsychologica: Oficjalnego Czasopisma Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego

LINK:

www.actaneuropsychologica.com

Oprócz działalności statutowej Towarzystwo prowadzi szeroką działalność szkoleniową, organizuje krajowe i międzynarodowe konferencje poświęcone głównie diagnozie i rehabilitacji neuropsychologicznej: zorganizowało 22 Kongresy w szeroko rozumianej tematyce diagnozy i terapii osób z różnorodnymi uszkodzeniami mózgu w różnych ośrodkach naukowych Polski oraz 32 warsztaty z nowych neurotechnologii badania mózgu qEEG, ERPs, tomografii sLoreta oraz z metod neuroterapii, w tym trenera neurofeedbacku oraz przezczaszkowej stymulacji prądem elektrycznym (transcranial direct current stimulation, tDCS).

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne posiada swoje trzy najważniejsze wyróżnienia:

  1. Copernius Prize
  2. Virtuti Medicinali
  3. The Architect of Polish Neuropsychology

Figurka z brązu Copernicus Prize wg projektu artystycznego prof. Marii Pąchalskiej wykonana przez artystę rzeźbiarza prof. Józefa Wąsacza.

Nagroda Copernicus Prize została wręczona ponad 600 wybitym uczonym z całego świata zasłużonym dla rozwoju neuropsychologii polskiej.

Polskie Towarzystwo Neuropsychologiczne zostało odznaczone za promocję polskich osiągnięć wieloma krajowymi i międzynarodowymi nagrodami, w tym prestiżowym dyplomem Index Copernius nadawanym przez Medical Science International.

Dyplom Index Copernicus, Medical Science International dla Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego za promocję polskich osiągnięć naukowych przyznany we wrześniu 2002 roku.