Publikacje

Monografie
Herzyk A., Szepietowska E.M., Daniluk B., Zawadzka E. (2004). Pamięć jawna i ukryta a dysfunkcje mózgu. Między świadomym i nieświadomym. Wyd. UMCS, Lublin.
Borkowska A.R., Daniluk B. (2018). Neuropsychologiczna Diagnoza Dziecka. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.
Redakcja monografii
1. Herzyk A., Daniluk B. (red.). (2002). Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Przekrój zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin.
2. Herzyk A. , Daniluk B., Pąchalska M., MacQeen B.D., (red.). (2003). Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów. Wyd. UMCS, Lublin.
3. Szepietowska E.M., Daniluk B. (red.). (2018). Rehabilitacja neuropsychologiczna – ujęcie holistyczne. Wyd. UMCS, Lublin

Artykuły i rozdziały
1. Daniluk B. (2000). Deficyty poznawcze u osoby z postępującym schorzeniem mózgu o etiologii naczyniowej. Neuropsychologiczne studium przypadku. W: A. Borkowska, E. M. Szepietowska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Wyd. UMCS, Lublin, 383-405.
2. Daniluk B., Zawadzka E. (2000). Metodologiczne problemy diagnozy zaburzeń świadomości. W: A. Borkowska, E. M. Szepietowska (red.). Diagnoza neuropsychologiczna. Metodologia i metodyka. Wyd. UMCS, Lublin, 347-363.
3. Szepietowska E. M., Daniluk B. (2000). Zaburzenia językowe w demencji w ujęciu neuropsychologii klinicznej. Audiofonologia tom XVI, 117-135.
4. Daniluk B., Zawadzka E. (2001). Neuropsychologiczna analiza trudności w czytaniu i pisaniu. W: J. Przesmycka (red.). Trudności w nauce czytania i pisania a trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami mózgu. Wyd. GAJT s. c., Wrocław, 44-54.
5. Daniluk B., Zawadzka E. (2001). Neuropsychologiczna interpretacja zaburzeń czytania i pisania u dziewczynki z afazją. W: J. Przesmycka (red.). Trudności w nauce czytania i pisania a trudności w rozwoju mowy dzieci z dysfunkcjami mózgu. Wyd. GAJT s. c., Wrocław, 55-65.
6. Daniluk B., Zawadzka E. (2002). Obraz zaburzeń neuropsychologicznych u dwojga dzieci po urazach czaszkowo-mózgowych. Analiza porównawcza. W: A. Herzyk, B. Daniluk (red.). Jakościowy opis w neuropsychologii klinicznej. Przekrój zagadnień. Wyd. UMCS, Lublin, 221-234.
7. Herzyk A., Szepietowska E.M., Dainluk B., Zawadzka E. (2003). Analiza neuropsychologiczna organizacji pamięci jawnej i ukrytej. W: J. Leszek (red.). Choroby otępienne teoria i praktyka. Wyd. Continuo, Wrocław, 417-435.
8. Daniluk B., Zawadzka E. (2003). „Mamo przeczytam ci co napisałam” – opis dynamiki zaburzeń czytania i pisania u dziewczynki po urazie czaszkowo – mózgowym. A. Herzyk, B. Daniluk, M. Pąchalska, B.D. MacQeen, (red.). (2003) Neuropsychologiczne konsekwencje urazów głowy. Jakość życia pacjentów. Wyd. UMCS, Lublin, 179-186.
9. Daniluk B., Szepietowska E.M. (2005). Ograniczenia i możliwości komunikacji językowej w demencji. W: Z. Tarnowski (red.). Neurologopedia. Wyd. Fundacji „ORATOR”, Lublin, 61-79.
10. Daniluk B. (2006). Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci – objawy i mózgowe podłoże. W: A.R. Borkowska, Ł. Domańska (red.). Neuropsychologia kliniczna dziecka – wybrane zagadnienia. Wyd. PWN, Warszawa, 117 – 137.
11. Szepietowska E.M., Daniluk B. (2007). Metapamięć: kliniczne badania eksperymentalne osób z rozsiana patologią mózgu. Annales, Sectio J, vol. XX, 101-121.
12. Daniluk B., Szepietowska E.M. (2007). Zakłócenia pamięci epizodycznej i semantycznej a zaburzenia tożsamości u pacjentów z amnezją. W: M. Pąchalska, B. Grochmal-Bach., B.D. MacQueen (red.). Tożsamość człowieka z perspektywy interdyscyplinarnej. Wyd.. WAM, Kraków, s. 101-110.
13. Daniluk B., Markiewicz P. (2007). Dysocjacja i moduły neuropoznawcze w procesach pamięci jawnej i utajonej. W: Sz. Wróbel (red.). Modularność umysłu. Wyd. UAM, Kalisz-Poznań, s. 291-328.
14. Daniluk B. (2007). Specyficzne zaburzenia językowe u dzieci – objawy i mózgowe podłoże. W: A.R. Borkowska, Ł. Domańska (red.). Neuropsychologia kliniczna dziecka – wybrane zagadnienia. Wyd. PWN, Warszawa, 117 – 137. (wydanie drugie)
15. Daniluk B., Szepietowska E.M. (2008). Zaburzenia pamięci w następstwie uszkodzeń mózgu. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin, s. 261-279.
16. Szepietowska E.M., Daniluk B.(2008). Demencja. W: Ł. Domańska, A.R. Borkowska (red.). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Wyd. UMCS, Lublin, s. 281-297.
17. Daniluk B., Szepietowska E.M., Bukowska M. (2009). Fluencja słowna u osób w fazie depresji w przebiegu zaburzeń afektywnych dwubiegunowych. Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 4, 3-4, 126-136.
18. Daniluk B., Szepietowska E.M. (2009). Płynność semantyczna i literowa osób w różnych fazach dorosłości – część I, Annales, Sectio J. 97-110.
19. Daniluk B., Szepietowska E.M. (2009). Płynność semantyczna i literowa osób w różnych fazach dorosłości – czynniki modyfikujące wykonanie zadań fluencji słownej – część II. , Annales, Sectio J. 111-128.
20. Herzyk A., Daniluk B. (2010). Jestem świadomy ale nieprzytomny. Paradoksalność przejawów w zespole zamknięcia/śpiączce rzekomej. W: K. Jodzio, E.M. Szepietowska (red.). Neuronalne ścieżki poznania i zachowania. Rozważania interdyscyplinarne. Wyd. UMCS, Lublin, 179-200.
21. Daniluk B., Markiewicz P. (2011). Uszkodzenia mózgowia a stan pamięci jawnej i utajonej. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.). Ciało. Zdrowie i choroba. Wyd. TN KUL, WSB-NLU, Lublin-Nowy Sącz, 447-460.
22. Gontarczyk M., Daniluk B., Markiewicz P. (2011). Zjawisko kończyny fantomowej w kontekście schematu i obrazu ciała. W: M. Brachowicz, A. Tylikowska (red.). Ciało. Zdrowie i choroba. Wyd. TN KUL, WSB-NLU, Lublin-Nowy Sącz, 255-266.
23. Daniluk B., Borkowska A.R. Czego można, a czego trzeba nauczyć nauczając diagnozy neuropsychologicznej. Czasopismo Psychologiczne – Psychological Journal, 2012, Vol. 18, Nr 1, 57-62.
24. Daniluk B., Borkowska A.R., Kaliszewska A. Wybrane aspekty poznania społecznego u pacjenta z pełną agenezją ciała modzelowatego (ACC) i zespołem Arnolda-Chiari – studium przypadku. Psychiatria Polska, 2013, tom XLVII, 3, 519-530.
25. Stomal-Słowińska M.T, Daniluk B., Trela J., Słowiński J., Majchrzak K., Kądzielawa D., Majchrzak H. Assessment of explicit and implicit linguistic impairments in patients with aphasia after resection of tumor of the left cerebral hemisphere. Preliminary results. Neurologia i Neurochirurgia Polska , 2013; 47, 6, 555-563.
26. Pąchalska M., Buliński L., Jauer-Niworowska O., Rasmus A., Daniluk B., Mirski A., Mirska N., Kropotov J.D. Neuropsychological functioning after traumatic injury to the orbito-frontal area: a polish Phineas Gage. Acta Neuropsychologica, 2014, Vol. 12, No 4, 503-516.
27. Bury M., Borkowska A.R., Daniluk B. Impact of chemotherapy on memory, attention and executive functions depending on stages of treatment and the level of depression in female patients with cancer. Acta Neuropsychologica, 2014, Vol. 12, No 4, 417-427.
28. Bielewicz J., Kurzepa J., Czekajska-Chehab E., Kamieniak P., Daniluk B. Bartosik-Psujek H. Can CRP affect the blood-brain barrier during acute ischemic stroke? Polish Journal of Public Health, 2015, 125 (2): 99-102.
29. Bielewicz J., Kurzepa J., Czekajska-Chehab E., Kamieniak P., Daniluk B., Bartosik-Psujek H., Rejdak K. Worse Neurological State During Acute Ischemic Stroke is Associated with a Decrease in Serum Albumin Levels. Journal of Molecular Neuroscience, 2016 Jan 12, DOI 10.1007/s12031-015-0705-4
30. Daniluk B. (2017). Afazja. W: Z. Tarkowski (red.), Patologia mowy. (s. 39-80). Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis.
31. Daniluk B. (2017). Komunikacja pisemna w zespołach afazji. Zaburzenia pisania W: A. Domagała, U. Mirecka (red.), Zaburzenia komunikacji pisemnej. (s. 488-508). Gdańsk: Wyd. Harmonia Universalis.
32. Borkowska A.R., Daniluk B. (2017). Diagnoza neuropsychologiczna funkcji somatognostycznych u dzieci. W: E. Zawadzka, Ł. Domańska (red.), Diagnoza neuropsychologiczna. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. (s. 65-74). Warszawa: Wyd. Difin.
33. Daniluk B. (2017). „Maski depresji” – o trudnościach rozpoznawania depresji u osób w podeszłym wieku. (s. 13-24)W: D. Turska, E.M. Szepietowska, M. Sprawka (red.). Konteksty cierpienia. Lublin, Wyd. UMCS.
34. Gontarczyk M., Daniluk B. and Markiewicz P. (2017). Phantom limb phenomenon as an example of body image distortion. Current Problems of Psychiatry, 18(2), 153-159.
35. Daniluk B. (2017). Procesy pamięci utajonej w zespołach otępiennych. (s. 205-226) W: G. Jastrzębowska, J. Góral-Półrola, A. Kozołub (red.), Neuropsychologia, neurologopedia i neurolingwistyka in honorem Maria Pąchalska. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
36. Daniluk B., Markiewicz P. (2018). Rehabilitacja funkcji poznawczych z wykorzystaniem metod komputerowych. (s. 65-90)W: E.M. Szepietowska, B. Daniluk (red.), Rehabilitacja neuropsychologiczna – ujęcie holistyczne. Wyd. UMCS, Lublin.
37. Markiewicz P., Daniluk B. (2018). Wirtualna rzeczywistość w rehabilitacji neuropsychologicznej. (s. 91-110) W: E.M. Szepietowska, B. Daniluk (red.), Rehabilitacja neuropsychologiczna – ujęcie holistyczne. Wyd. UMCS, Lublin.
38. Daniluk B., Borkowska A. (2017). Rozumienie humoru przez osoby starsze i jego poznawcze uwarunkowania. Roczniki Psychologiczne, XX 3, 473-488.
39. Daniluk B., Borkowska A. (2017). Humor appreciation in elderly people and its cognitive determinants.Roczniki Psychologiczne, XX 3, 489-503.
40. Bielewicz J., Kamieniak P., Kurzepa J., Daniluk B., Kocot J., Trojanowski T. (2019). The impact of changes in the serum levels of metalloproteinase -2 and metalloproteinase-9 on the pain perception in patients with disc herniation before and after surgery. Journal of Pain Research Vol. 12: 1457-1464, DOI: 10.2147/JPR.S201199
41. Bielewicz J., Kurzepa J., Kamieniak P., Daniluk B., Szczepańska-Szerej A., Rejdak K. (2019). Clinical and biochemical predictors of late-outcome in patients after ischemic stroke. Annals of agricultural and environmental medicine: AAEM, DOI: 10.26444/aaem/105927
42. Kamieniak P., Bielewicz J., Grochowski C., Litak J., Bojarska-Junak A., Daniluk B., Trojanowski T. (2019). The elevated serum level of IFN-γ in patients with Failed Back Surgery Syndrome remains unchanged after Spinal Cord Stimulation. Disease Markers (2): 1-10, DOI: 10.1155/2019/2606808
43. Kamieniak P., Bielewicz J., Kurzepa J., Daniluk B., Kocot J., Trojanowski T. (2019). Serum level of metalloproteinase -2 but not metalloproteinase-9 rises in patients with Failed Back Surgery Syndrome after Spinal Cord Stimulation” in its current form for publication in the Neuromodulation, DOI: 10.1111/ner.12915